۱۳۹۳/۱۲/۱۶

' قاسم سلیمانی ' کارخانه ی ایجاد کننده ی تروریسم است، همراه با مجوز بین المللی


جمعه، 06 - 03 - 2015 | ' قاسم سلیمانی ' کارخانه ی ایجاد کننده ی تروریسم است، همراه با مجوز بین المللی: نام جمعه ی اعتراضی مردم سوریه و مخالفان رژیم جنایتکار بشار اسد ... ابراز انزجار ملّت سوریه از اشغال کشورشان بدست جمهوری اسلامی و سایر مزدوران متحدش


منبع عکسها: یک | دو | سه | چهار | پنج