۱۳۹۴/۰۲/۱۷

آیا ارتش رژیم بشار اسد وجود خارجی دارد؟! ورژن جدید سربازانِ " ارتش عربی سوریه "


بدون هر گونه شرحِ اضافی!

عکس بالایی از همه ی تصاویر، گویاتر! است
یک سوریه ای و یا حتّی یک عرب، می توانید پیدا کنید؟!