۱۳۹۴/۰۹/۲۴

آسمان پایتخت سوریه به یُمن و برکت پوتین، خامنه ای و اسد


2015 - 12 - 14 | دوما در غوطه شرقی دمشق


***


2015 - 12 - 14 | داریا در حومه دمشق