۱۳۹۴/۰۳/۲۷

جدیدترین! جنایت رژیم کودک کُش بشار اسد


دوما، دمشق، 16 ژوئن 2015 | اصابت 6 موشک زمین به زمینِ ارتش رژیم سوریه به شهرک تحت کنترل مخالفین، 22 تن (شامل 11 زن و 6 کودک) را کُشت. لیست اسامی: https://goo.gl/cwnEuL