۱۳۹۴/۱۰/۲۵

یا نقی! معجزه ی الهی در سوریه!


نقشه ی درگیری ها در شرق شهر حلب، به شکل (سر و گردن) بشار اسد در آمده است!
نکته: این پُست فقط محض تمسخر بشار اسدِ زرافه (اردکِ گردن دراز) بوده و ارزش قانونی! و رسانه ایِ دیگری ندارد.