۱۳۹۳/۰۹/۲۵

اقدام غیر انسانی و خلاف اصولِ رسانه ایِ خبرنگار تلویزیون رژیم بشار اسد


"محمد جربوع"، خبرنگار!!! تلویزیون حکومتی رژیم بشار اسد، در اقدامی غیر انسانی و خلافِ اصولِ رسانه ای، با لباس کامل نظامی!!! در منطقه ی قلمون، با اجساد کشته شدگان، عکس یادگاری سلفی می اندازد! منبع