۱۳۹۴/۰۸/۱۵

بمب عمل نکرده روسی.. زندگی و امید همچنان برای مردم محاصره شده و زیر بمباران های ناتمام ادامه دارد


05 - 11 - 2015 | سوریه - غوطه شرقی دمشق - دوما